Twój koszyk jest pusty

Producenci
 

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego zajmującego się sprzedażą kosmetyków.
 2. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu użyte zostały w następującym znaczeniu:
  1. Operator - firma NEFRYT z siedzibą w Krakowie, woj. małopolskie
   posiadającej nr NIP 945-12-91-665 oraz REGON 121500080,
  2. Sklep - sklep internetowy www.nefryt-polska.pl, obsługiwany przez firmę NEFRYT
   z siedzibą w Krakowie, ul. I.Stella-Sawickiego 4/110
  3. Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  4. Konto - indywidualne konto Klienta w Sklepie zakładane po przejściu procesu rejestracji
  5. Regulamin - niniejszy Regulamin

§2 Korzystanie ze sklepu

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pomocą sieci Internet.
 2. Każdy Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
 3. Poprzez dokonywanie zakupów w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

§3 Cennik

 1. Ceny podane w sklepie są cenami detalicznym, i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego , jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Podane ceny nie uwzględniają kosztów dostawy (przesyłki), ubezpieczenia czy innych dodatkowych kosztów.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu.
 5. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 6. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.
 7. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT.

§4 Procedura realizacji i składania zamówień

 1. Warunkiem realizacji zakupów jest wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu, po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu opcji „do kasy” oraz wyborze opcji dostawy.
 2. Każde zamówienie jest potwierdzane i nie będzie realizowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
 4. Koszty transportu zamówień o wartości powyżej 100 zł brutto pokrywa sprzedający.
 5. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.

§5 Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Zawartość strony internetowej stanowiąca informację handlową o produktach, towarach bądź usługach nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Wszelkie tego rodzaju informacje poczytuje się za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Złożenie oferty zawarcia umowy następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu i jednoczesnego wyrażenia zgody na postanowienia niniejszego regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych.

§6 Warunki zawierania i rozwiązywania usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy następuje pod warunkiem prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia oraz po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w następujących przypadkach:
  1. zgłoszenia przez Klienta żądania zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych,
  2. naruszenia przez Klienta istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

§7 Odstąpienie

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Zwrot towarów odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta (także w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, musi posiadać pełne ukompletowanie, gwarancję, instrukcje). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (faktura lub paragon).
 3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Sklep zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe, po potrąceniu poniesionych przez Sklep kosztów, w tym kosztów dostawy czy opłat bankowych.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku:
  1. zawarcia umowy, przedmiotem której są świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  2. zawarcia umowy, przedmiotem której są świadczenia które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§8 Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenie powstałe w trakcie transportu, powinien niezwłocznie odesłać go wraz z opisem, zwrotną przesyłką pocztową.
 2. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji oraz nie mogą być traktowane jako niezgodność towaru z umową.
 3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (faktura lub paragon). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 6. Towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

§9 Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Dla korzystania z funkcjonalności Sklepu niezbędne jest:
  1. korzystanie z komputera posiadającego połączenie z siecią internetową,
  2. korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie strony internetowej Piekna.org,
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.

§10 Prywatność i poufność

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Sklep. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących Usług/Towarów podmiotów współpracujących. Klient korzystając ze Sklepu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 3. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Klienta na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w zakresie opisanym w pkt. 2.
 4. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Sklep zobowiązują się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O Ochronie Danych Osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawy bądź do zaprzestania ich wykorzystywania.

§11 Prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Sklepu, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Sklep i/lub odwiedzanie stron Sklepu, Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania, zamieszczonych na stronach Sklepu.
 2. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Sklepu, proszony jest o kontakt na adres e-mail: biuro@nefryt-polska.pl

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, który nie może być krótszy niż 30 dni od dnia opublikowania regulaminu.
 3. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłoszenia na adres e.frysztacka@wp.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dni 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu, w stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Klienta i Sklep.
 7. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia Klienta z tego powodu, że zamówionego towaru już nie posiada, wówczas zobowiązany jest poinformować o tym Klienta w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez niego zamówienia a w przypadku wpłacenia przez Klienta ceny, zobowiązany jest zwrócić wpłatę na rachunek Klienta w terminie 5 dni od dnia poinformowania Klienta o braku towaru na który Klient złożył zamówienie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2011

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.nefryt-polska.pl

 

Google+
Sklep Nefryt - Kosmetyki z USA © 2019
obsługa sklepu jacekkobus.com